Концепція виховної системи закладу

Концепція виховної системи закладу

Сучасний період відродження України, її державності, економіки, освіти, науки та культури вимагає зміни поглядів на освіту, виховний ідеал, виховання особистості. У Національній доктрині розвитку освіти, цілісна виховна система розглядається як один із основних шляхів реформування    виховання:

 • забезпечення комфортних умов для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних потенцій, прагнення і здатності до духовного зростання;
 • створення системи мовної освіти, що забезпечує обов’язкове володіння учнями державною мовою, можливість опанувати рідну і вивчити іноземні мови;
 • виховання через мовну культуру як засіб пізнання соціального досвіду і культури людства, спілкування зі світом, інтелектуального і духовного зростання
 • пріоритет гуманітарної культури, загальнолюдських духовних цінностей як основи розвитку особистості; головні цінності: Людина як самоцінність, Праця, Інтелект, Освіченість, Добро, Віра, Толерантність;
 • розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності;
 • зв’язок вивчення української мови з вихованням національної свідомості та патріотизму;
 • різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, вирішенню життєвих проблем.

 

В основу концепції покладені педагогічні ідеї:

В.Сухомлинського:

 • любов до дітей, віра в творчі сили дитини. («Кожна дитина повинна бути щасливою»);
 • виховання через розум, серце, руки дитини. «Школа радості» (1951 -1952 рр.);
 • мудрість педагогічної і батьківської любові, влади колективу;
 • всебічний розвиток особистості кожної дитини;
 • теорія виховання справжньої людини;
 • система підготовки до сімейного життя;
 • традиції, свята, культи в вихованні;
 • система вимог і порад педагогам («Сто порад учителеві»)

 «Гуманний підхід до дітей»   Я.А.Каменського;

«Виховання в колективі і через колектив»  А.С.Макаренка.

 

Під вихованням у даній концепції розуміється органічно пов’язана з навчанням цілеспрямована і систематична діяльність  школи, орієнтована як на формування соціально-значущих якостей, установок і цінностей орієнтації особи, так і на створення сприятливих умов для всебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації особистості майбутнього випускника спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів.

Завдання виховання

 • Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;
 • Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;
 • Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • Формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;
 • Створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;
 • Формування в учнів національної свідомості, людської гідності;
 • Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;
 • Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді;
 • Створення умов для реалізації завдань Нової української школи.

 

Принципи

«Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями»

 

 

 • Принцип національної спрямованості.
 • Принцип культуровідповідності.
 • Принцип цілісності.
 • Акмеологічний принцип.
 • Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.
 • Принцип особистісної орієнтації.
 • Принцип превентивності.
 • Принцип технологізації.

 

Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснюється за загально визначеними цінностями і якостями, а саме:

 

 • Ціннісне ставлення до суспільства і Держави;
 • Ціннісне ставлення до людей;
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до праці;
 • Ціннісне ставлення до себе.