Вакансії

Вакансія — вчитель початкових класів (тимчасово)

На даний час вакансії  у закладі відсутні

Додаток 1 до наказу

від 20.09.2018   № 290

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з працевлаштування

педагогічних працівників

у Лебединську спеціалізована   школу І-ІІІ ступенів7

Лебединської міської ради Сумської області

 

 1. Загальні положення.
  • Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.
  • Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.
  • Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, фізичний та психічний стан здоров’я дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі загальної середньої освіти.
  • Заміщенню шляхом конкурсу підлягають вакантні посади заступників керівника та педагогічних працівників у закладі.*
  • Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.
  • Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників наказом по закладу створюється комісія у складі голови, секретаря та членів комісії.
  • До складу комісії з працевлаштування педагогічних працівників залучаються керівники методичних об’єднань закладу відповідно до фаху вакансії.

*«крім педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти та претендують на заняття вакантної посади, які призначаються порядком переводу з одного закладу освіти до іншого; педагогічних працівників, які працюють в закладі за сумісництвом; педагогічних працівників для організації індивідуального навчання з хворими учнями в домашніх умовах; педагогічних працівників, які були вивільнені в зв’язку із скороченням мережі класів; керівників гуртків»

 1. Умови проведення конкурсу.
 • Рішення про проведення конкурсу приймається головою комісії по мірі необхідності при наявності вакантних посад у закладі.
 • До участі у конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора допускаються особи, що мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах (крім заступника директора з господарської роботи).
 • До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту (повна вища, базова вища, молодший спеціаліст).
 • Конкурс проводиться поетапно:
 • публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу (в розділі «Наявність вакантних посад»);
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;
 • проведення усного конкурсу та відбір кандидатів.
 1. Оголошення про конкурс.
  • Заклад публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Наявність вакантних посад») не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку проведення.
  • В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститись такі відомості: назва вакантної посади, термін прийняття документів, вимоги до кандидатів, а також інша інформація, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.
 1. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.                                                                       4.1  Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
  1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування у галузі знань , за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
  2. Стаж роботи за фахом не менше 3 років.
  3. Вільне володіння державною мовою.
  4. Уміння використовувати комп’ютерну техніку та програмне забезпечення.                                    4.2.Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до комісії наступні документи:                              • копію паспорта громадянина України;
  • письмову заяву про участь в конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
  • копію трудової книжки;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
  • інші документи, передбачені чинним законодавством.

4.3. За бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.4.Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.5.Голова комісії перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду.

4.6.Особи, які виявили бажання працювати на посадах заступника керівника, педпрацівника в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсів в порядку, визначеному цим Положенням.

4.7.Подані документи та матеріали зберігаються у голови комісії протягом року.

 1. Проведення конкурсу та відбір кандидатів.
 • Відбір кандидатів проводиться за результатами розгляду поданих документів та усного конкурсу.
 • Конкурс з кандидатами проводиться на засіданні комісії в усній формі.
 • На підставі розгляду поданих документів та усного конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для зайняття вакантних посад педпрацівників у заклад.
 • Якщо комісією не прийнято рішення щодо внесення рекомендацій для призначення на вакантну посаду жодного із кандидатів, то заклад повторно публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті (в розділі «Вакансії»).
 • У разі повторного проведення конкурсу та неприйняття рішення щодо внесення рекомендації для призначення на вакантну посаду наказом керівника розподіляють години між педагогічними працівниками, що працюють у закладі та мають найменше педагогічне навантаження за погодженням з профспілковим комітетом.
 • Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.
 • Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 • У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду.
 • Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Протокол зберігається у голови комісії.
 • Комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу після його завершення.
 • Рішення комісії може бути оскаржене протягом трьох днів після ознайомлення.