Експериментальна діяльність

 

Інформація про інноваційну діяльність

в Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7

 

1. Інновація проводиться на базі:

Повна назва навчального закладу
Адреса навчального закладу
Лебединська спеціалізована школа

І-ІІІ ступенів №7 Лебединської міської ради Сумської області
42200 місто Лебедин, Сумської області, вулиця Сумська, 9
2. Назва інновація:

Психолого-педагогічний консиліум як засіб створення оптимальних умов розвитку особистості учня
3. Затверджено нормативним актом (копія додається обов’язково):

Наказ №254 від 01.09.2016 року «Про роботу психолого-педагогічного консиліуму»
4. Напрямок інновації ( науковий, педагогічний тощо)(копія підтверджувальних документів статусу додається обов’язково):

організаційно — педагогічний
5. Кількість класів (кількість учнів), які задіяні в інновації:

4 класи, 132 учні
6. Науковий консультант інновації:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Вчений ступінь, звання
Місце роботи, посада
Марухіна Ірина Володимирівна

Навчально — методичний центр практичної психології і практичної роботи СОІППО, завідувач
7. Координатор інновації від закладу:

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
Вчений ступінь, звання
Місце роботи, посада
Бєлєскова Ніна Петрівна

 

Безкоровайна Ольга Василівна

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР
8. Термін початку і закінчення інновації:

Початок — 2016 р.; кінець — 2021 р.
9. Актуальність інновації:

У сучасному освітньому просторі ППК визначає напрями діяльності всіх суб’єктів психолого-педагогічного супроводу стосовно окремого учня, класу чи шкільної паралелі та сприяє створенню оптимальних умов для розвитку особистості учня, що є особливо важливим для спеціалізованої школи
10. Гіпотеза інновації:

ППК є такою інноваційною формою роботи, яка спроможна допомогти подолати проблеми у навчально-виховному процесі спеціалізованої школи, перевірити використання  форм та методів психолого-педагогічного супроводу учнів на етапах адаптації учнів у період переходу від початкової ланки до школи ІІ ступеня.
11. Мета інновації:

Створення оптимальних  умов розвитку особистості учня, формування повноцінного особистісного й інтелектуального розвитку дітей на кожному віковому етапі, забезпечення  умов для успішного самовиховання і саморозвитку учнів
12. Основні завдання інновації:

—          Визначити стан розвитку учнів закладу та перспектив його поліпшення,

—          розробити конкретні форми та методи психолого-педагогічного супроводу на певному етапі розвитку,

—          охарактеризувати  роль діяльності ППК у спеціалізованій школі
13. Очікувані результати інновації:

Дана форма інновації дозволить комплексно вивчити причини відхилень та труднощів, створить прогностичну програму реальних заходів і шляхів подолання проблеми та дозволить перевірити провідну роль ППК для всебічного розвитку дитини
14. Основні публікації,  де висвітлені результати інновації:

Назва публікації
Автор
Де видана праця
Рік видання
Кількість сторінок
Нестандартний урок як засіб підвищення активності школярів
Шило Л.В.
Видавнича група «Основа»
2016 рік
2
Нестандартний урок – ефективна форма організації занять
Шило Л.В.
Видавнича група «Основа»
2014 рік
4
15. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах, тощо:

Назва заходу
Місце проведення
Дата проведення
Обласний зліт шкільних медіаторів
м. Суми
21.09.2016 року
Творча майстерня психолога «Психологічний супровід дітей із ГРДУ»
СШ І-ІІІст.№7
15.02.2017 року
16. Результати інновації:

Визначення  причин відхилень та труднощів адаптації учнів у момент переходу з початкової ланки у середню школу,  створення прогностичної програми реальних заходів і шляхів подолання проблеми та визначення  провідної  ролі ППК для всебічного розвитку дитини

План-проспект

експериментальної роботи

в Лебединській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №7

Тема. «Профілактика та виправлення порушень постави у дітей та підлітків»

Актуальність теми. Зараз в Україні на тлі несприятливої демографічної ситуації зберігаються високий рівень захворюваності дитячого населення. Спостерігається погіршення показників соматичного та нервово-психічного розвитку дітей, посилюється активна хронізація і чисельність хвороб у дитячому віці. Як зазначають лікарі, за останні роки показник повністю здорових дітей шкільного віку зменшився більш ніж на 30 %. Так, третє місце серед найбільш поширених хвороб серед підлітків, за даними державної статистики, займають хвороби кістково-м’язової системи. В основному це сколіози, плоскостопість, ревматоїдні артрити та інші.

Як відомо, одним із інтегральних показників стану опорно-рухового апарату дитини є

правильна постава, незначні функціональні порушення якої можуть призвести до значних деформацій скелету в майбутньому і мати негативні наслідки для здоров’я людини. Порушення постави є однією з ортопедичних патологій, що найчастіше спостерігаються в дітей та підлітків. Вони становлять 90% усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової системи молодших школярів. Крім цього, кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, причому в 5–6 осіб із тисячі це сколіоз. Поширеність порушень постави і сколіозу серед дітей за даними різних авторів становив від 5% до 46%. При цьому найбільша кількість випадків деформацій хребта припадає на вік після 7 років, а у віці 10–17 років порушення постави виявляються у 94% випадків.

Сколіотична хвороба викликає складну деформацію хребта і грудної клітки, що має тен-

денцію до прогресування й досягає вищого ступеня до закінчення росту. У хворих на сколіоз розвивається фізична неповноцінність, порушується серцево-судинна й дихальна діяльність, виникають глибокі фізичні та моральні страждання, зокрема внаслідок косметичних дефектів.

Діти молодшого шкільного віку, що мають порушення постави, відрізняються від здорових однолітків низьким рівнем морфо-функціонального та фізичного розвитку.

Масовий характер порушень постави і скривлень хребта – одна з найбільш злободенних

проблем сучасного суспільства.

За даними науковців, в Україні понад 30 років не проводилися масові епідеміологічні

обстеження дитячого населення для виявлення рівня захворюваності на порушення постави, не вивчався вплив різних чинників на рівень захворюваності. Тому обстеження дітей із метою виявлення закономірностей формування постави та рівня поширення дефектів постави є актуальними.

Об’єкт дослідження: особливості формування постави учнів.

Предмет дослідження: вплив систематичних занять фізичними вправами на розвиток постави школярів.

Мета:

збереження й зміцнення здоров’я учнів;
позитивна мотивація до здорового способу життя;
залучення широкого кола установ, організацій, батьківської громадськості до розв’язання завдань збереження здоров’я учнів;
виховання культури здоров’я учнів;
запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі.
Завдання проекту: об’єднати зусилля педагогічного колективу, батьків та медичних працівників для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я, що дасть змогу зробити процес формування здорового способу життя неперервним; активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, культури здоров’я;

Гіпотеза: якщо буде правильно підібрана методика проведення занять, що включають комплекс спеціальних фізичних вправ, то це доведе їх позитивну роль в профілактиці порушень постави  школярів.

Методи:

ü   Аналіз науково-методичної літератури;

ü   Методи соматоскопії, антропометрії;

ü   Аналіз документів обліку медичних карт;

ü   Аналіз отриманих результатів та їх математична обробка

Практичне значення дослідження. Розробка та впровадження системи здоров’язміцнюючих та здоров’язберігаючих заходів для учнів протягом навчального-виховного процесу у загальноосвітньому закладі

Шляхи впровадження проекту:

1) вивчити літературу та інші джерела інформації з даної теми;

2) визначити методи експериментальної роботи;

3) визначити роль систематичних фізичних вправ у формуванні постави школярів;

4) порівняти отримані результати з середньостатистичними нормами.

 

Очікувані результати:  Кількісні результати: 600 дітей різного віку, які навчаються в  школі мають вільний доступ до занять по корекції порушень постави  в урочний і позаурочний час.

Якісні результати:

можливість покращити стан здоров’я;
навчитися слідкувати за станом свого здоров’я та вести здоровий спосіб життя;
профілактика захворювань порушення постави;
корисне дозвілля.
Довгостроковий вплив проекту (післяпроектна діяльність). Після впровадження проекту планується організувати роботу фітнес-класу для учнів, консультацій медичних працівників  щодо лікувального ефекту фізичних вправ для дітей з різним діагнозом, введення в школі факультативного курсу з фітнесу для учнів,  лікувальної фізкультури, дихальної гімнастики, уроків релаксації.

 

Партнери і їх роль у виконанні даного проекту : Лебединське медичне училище ім.. професора М.І.Сітенка, Лебединська ЦРЛ ім. Зільберника

 

Поширення інформації. Сайт школи